23 GRUD 2022

 

16 LIST 2022

PCM zrealizował dofinansowanie w kwocie 374 tysięcy złotych w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Złożony przez Lidera projektu tj. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalno – merytoryczną i zgodnie z przyjętą procedurą został zatwierdzony i przyjęty do dofinansowania.

W projekcie partnerskim wzięło udział 17 podmiotów leczniczych, w tym także nasz szpital.

Projekt miał na celu zapewnienie jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19, na terenie Dolnego Śląska. Jednym z celów projektu było zwiększenie bezpieczeństwa w ww. podmiotach leczniczych poprzez wyposażenie ich w niezbędne środki ochrony osobistej i dezynfekujące.

W ramach projektu zakupione zostały: półmaski filtrujące, maski chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe, fartuchy chirurgiczne, fartuchy barierowe, gogle ochronne, okulary ochronne, ochraniacze na buty, kombinezony ochronne, czepki ochronne, przyłbice oraz środki do dezynfekcji.

Dziękujemy za owocną współpracę z DOPS oraz innymi zaprzyjaźnionymi szpitalami !

 


06 PAŹ 2022

 

22 WRZE 2022
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego- Nissan Primastar (ambulans).

Termin składania ofert:30.09.2022 r. godzina 10:00

Załączniki:

                                   

                               Zdjęcia samochodu zostaną udostępnione na wezwanie

 

14 LIP 2022

OŚWIADCZENIE

Zarząd spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o. w odniesieniu do artykułu prasowego pt. ” Oddział w szpitalu zamknięty, a lekarz i pielęgniarki staną przed Sądem ” zamieszczonego w tygodniku Powiatu Wołowskiego Kurier Gmin z dn. 14.07.2022 r. uprzejmie informuje, że:

 1. oddział ginekologiczno- położniczy został definitywnie zlikwidowany z dniem 6.01.2020 roku  z przyczyn nie związanych, jak sugeruje tytuł artykułu, z okolicznościami sprawy badanej aktualnie przez prokuraturę, a opisanej w artykule;
 2. spółka nie jest stroną postępowania karnego i do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia tejże sprawy dotyczącej wydarzeń z roku 2017 opisywanej w artykule, a dotyczącej indywidualnej odpowiedzialności karnej poszczególnych członków personelu lekarsko- pielęgniarskiego, w tym byłych pracowników lub zleceniobiorców spółki, ze względu dobro śledztwo nie będzie zajmować merytorycznego stanowiska w sprawie.
 3. Aktualna działalność wszystkich komórek organizacyjnych PCM, w tym oddziałów szpitalnych jest kontynuowana w trybie nieprzerwanym. Żaden oddział, dział ani poradnia nie zostały zamknięte.

Piotr Burdach

Prezes Zarządu

PCM w Wołowie sp. z o.o.

 

13 CZE 2022
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego- Volkswagen T5 (ambulans).

Termin składania ofert:20.06.2022r.

Załączniki:

 

7 CZE 2022
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o. poszukuje osoby do pracy na stanowisko Księgowa/ Księgowy w Dziale Strategii Finansowej i Księgowości
Miejsce pracy: Wołów/ Dolnośląskie

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • księgowanie FV zakupu,
 • księgowanie i kontrola dokumentów magazynowych,
 • uzgadnianie rozrachunków oraz potwierdzenie sald z kontrahentami,
 • wprowadzanie i rozliczanie RMK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
 • współpraca z innymi działami w celu prawidłowego ujmowania zdarzeń gospodarczych,
 • udział w zamykaniu okresów sprawozdawczych, zgodnie z przydzieloną w tym zakresie rolą,
 • udział w przygotowywaniu danych do rocznego sprawozdania finansowego,

WYMAGANIA:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w obszarze księgowym, wykształcenie o profilu ekonomicznym,
 • podstawowa znajomość programu MS Excel,
 • samodzielność, rzetelność, chęć zwiększania kompetencji,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Curriculum Vitae (CV)

KONTAKT:

 • Główna księgowa tel: 71/ 380 58 04, 886 487 689,

e-mail: agnieszkapoprawska@pcm-wolow.pl

 • Dział Spraw Pracowniczych – tel: 71/380 58 10,

e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji W TERMINIE do 17.06.2022 r.  drogą mailową na w/w adresy lub do siedziby spółki na adres Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o. ul. Inwalidów Wojennych 26; 56 – 100 Wołów. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

Klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o., 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych: emailem biuro@dbi-consulting.pl lub listownie na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Dane inspektora ochrony danych są dostępne na www.pcmwolow.pl w zakładce ochrona danych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych)i lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) czyli z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 1974Nr 24 poz. 141 ze zm.).

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku od daty wyrażenia zgody. Po tym okresie przekazane dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą usuwane.

Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo ich sprostowania; prawo do usunięcia, jeżeli uznasz, że nie ma podstaw dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie; prawo ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

25 MAJ 2022
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego- Volkswagen T5 (ambulans).

Termin składania ofert: 01.06.2022r.

Załączniki:

 

01 KWI 2022
Uwaga!

Informujemy, że od dnia 4.04.2022 r. czasowo wstrzymujemy działalność punktu szczepień przeciwko COVID-19 zlokalizowanego przy ul. Wilczej 10 w Brzegu Dolnym.

Wszystkich chętnych na szczepienie zapraszamy do  naszych przychodni rejonowo – specjalistycznych:

– Przychodnia w Wołowie, ul. Piłsudskiego 34, Tel: 71/ 777 60 30

– Przychodnia w Brzegu Dolnym, Aleje Jerozolimskie 28, Tel: 71/ 380 53 33

 

01 MAR 2022
Uwaga!

Informujemy, że od dnia 01.03.2022r. punkt wymazowy znajdujący się na terenie szpitala w Wołowie (ul. Inwalidów Wojennych 26) będzie czynny od poniedziałku do piątku od godziny 14.30 do godziny 16.30.

Przypominamy, że do wykonania testu nie jest potrzebne skierowanie, ani rejestracja.

Testy wykonywane są bezpłatnie.

 

11 LUT 2022
Punkt wymazowy w Wołowie!

Informujemy, że od dnia 14.02.2022 r. rusza drugi punkt wymazowy, który będzie zlokalizowany na terenie szpitala w Wołowie (ul. Inwalidów Wojennych 26).

Punkt wymazowy będzie czynny od poniedziałku do piątku od godziny 15:00 do godziny 18:00

Do wykonania testu antygenowego nie jest potrzebne skierowanie ani rejestracja.

Testy wykonywane są bezpłatnie.

 

16 GRU 2021
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Inspektor/specjalista ds. księgowości zarządczej
Miejsce pracy: Wołów /dolnośląskie

Opis stanowiska:

 • Pozyskiwanie i weryfikacja informacji finansowych, niezbędnych do prowadzenia działań analitycznych, kalkulacyjnych i monitorujących,
 • Opracowywanie rocznych i okresowych, wycinkowych i problemowych analiz oraz zestawień statystycznych dotyczących przychodów, kosztów i relacji ekonomicznych,
 • Pozyskiwanie i weryfikacja informacji finansowych, niezbędnych do prowadzenia działań analitycznych, kalkulacyjnych i monitorujących,
 • Przeprowadzanie okresowej kalkulacji kosztów hospitalizacji pacjentów i procedur medycznych,
 • Przygotowanie danych finansowych w zakresie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej,
 • Nadzór nad realizacją zadań w zakresie prowadzenia modułu kosztowego FK-KSW w zakresie kalkulacji kosztów bezpośrednich i pośrednich zgodnie z przyjętym rachunkiem kosztów,
 • Weryfikacja nośników kosztów otrzymanych od komórek organizacyjnych i bieżące wprowadzanie danych do systemu
 • Pełnienie funkcji doradczych wobec innych pracowników w zakresie kompetencji,
 • Współpraca przy opracowywaniu strategii finansowej i rozwoju Szpital,
 • Opracowywanie standardów sprawozdawczości wewnętrznej dla komórek organizacyjnych

Wymagania:

 • obywatelstwo Polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie był/a prawomocnie skazany/a przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków ,
 • wykształcenie kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia, controling)
 • co najmniej 3-letnią praktykę na w/w stanowisku ,

Oczekiwania od kandydata:

 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office, szczególnie programu MS Excel,
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • interesującą i pełną wyzwań pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • atrakcyjne warunki finansowe,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Curriculum vitae (CV)

KONTAKT:
Dyrektor finansowy
– tel.: 506 165 864; e – mail: wojciechlang@pcm-wolow.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji W TERMINIE DO 31.12.2021 r (CV z informacjami zgodnymi z art. 221§1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/ochronadanychosobowych/klauzularekrutacja

 

26 LIS 2021
Szanowni Państwo,
dzięki owocnej i wielopoziomowej współpracy z dolnobrzeską Stacją Dializ NEFROMEDICA poszerzamy naszą ofertę i otwieramy poradnię nefrologiczną!!!!
 
Poradnia będzie działała od 1 grudnia w godzinach od 15 do 18 (co dwa tygodnie) w przychodni w Brzegu Dolnym przy Alejach Jerozolimskich 28.
 
☎️ Rejestracja pod numerem: 71/ 380 53 33
 
Dla wszystkich pacjentów, którzy zadeklarowani są do przychodni POZ, należących do Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie konsultacje są bezpłatne.
Dla pozostałych pacjentów koszt konsultacji to 75zł.
 
Lekarzem konsultującym będzie dr n. med. Sławomir Kramarz, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog. Wieloletni kierownik stacji dializ, członek Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
 
Wierzymy, że poszerzenie dostępności usług przyczyni się do poprawy zdrowia pacjentów z powiatu wołowskiego oraz wyeliminuje konieczność podróży do Wrocławia, często schorowanych i w podeszłym wieku pacjentów.
 

19 LIS 2021
TESTY W KIERUNKU COVID- 19
Punkt wymazowy znajduje się przed budynkiem Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w Brzegu Dolnym
(Al. Jerozolimskie 28)
REJESTRACJA ODBYWA SIĘ BEZPOŚREDNIO W PUNKCIE WYMAZOWYM
Pobieranie próbek (wymazów) od 22.11.2021 r. do odwołania odbywa się
od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU od godziny 7:00 do godziny 11:00
 
Wyjątek stanowią dni od 26.11.2021r. do 28.11.2021r. (piątek, sobota, niedziela)
Pobieranie próbek (wymazów) odbywa się od godziny 15:00 do godziny 18:00
 

10 LIS 2021
Informujemy, iż na mocy Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 listopada 2021 r ze skutkiem natychmiastowym, Szpital w Wołowie ponownie staje się szpitalem „COVID’owym” – jednoimiennym.

W związku z nasilającą się IV falą pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zostaliśmy zobowiązani do zabezpieczenia 63 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Aby zapewnić Pacjentom jak największy dostęp do świadczeń medycznych w niezmiennej formie, działać będą:
🔸 Przychodnia w Wołowie i Brzegu Dolnym (zarówno POZ, AOS oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna),
🔸 Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Izba Przyjęć w Brzegu Dolnym,
🔸 Rehabilitacja Ambulatoryjna i Dzienna w Wołowie,
🔸 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Wołowie.
 
Chcąc utrzymać ciągłość udzielanych świadczeń na oddziałach rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz neurologicznej, tymczasowo, przenosimy oddziały do szpitala w Brzegu Dolnym.
 
Niezmiennie pozostają numery telefonów:
Dyżurka lekarska: 71 380 58 23
Dyżurka pielęgniarska: 71 380 58 22
 
Niewątpliwie najbardziej dotkliwą zmianą dla Pacjentów będzie przekształcenie Oddziału Internistycznego w Wołowie w 63 łóżkowy oddział COVID’owy.
 
❗Do szpitala w Wołowie mogą zgłaszać się tylko pacjenci z potwierdzonym zakażeniem wirusa SARS-CoV-2.❗
 
Pamiętajmy, jedyną możliwością powrotu do normalności i wygranie z pandemią jest powszechne szczepienie, do którego zachęcamy wszystkich od 12 roku życia.

 

04 LIS 2021
Postępowanie nr 148/2021/ Wołów Usługa ubezpieczenia Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Wołowie

Dokumentacja postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) znajduje się na stronie internetowej www.suprabrokers.pl

pod linkiem https://suprabrokers.pl/postepowania-dla-sektora-medycznego/usluga-ubepzieczenia-powiatowego-centrum-medycznego-sp-z-o-o-w-wolowie/

 

29 PAŹ 2021
TESTY W KIERUNKU COVID- 19
Punkt wymazowy znajduje się przed Przychodnią Rejonowo- Specjalistyczną w Brzegu Dolnym (Al. Jerozolimskie 28)
REJESTRACJA ODBYWA SIĘ BEZPOŚREDNIO W PUNKCIE WYMAZOWYM
Pobieranie próbek (wymazów) odbywa się od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU od godziny 9 do godziny 12
 
 

29 PAŹ 2021

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID- 19

Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w Brzegu Dolnym (Al. Jerozolimskie 28)
REJESTRACJA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Numer telefonu: 71-380-53-96 (godziny rejestracji od 14 do 17)
Szczepienia odbywają się we WTOREK oraz w CZWARTEK od godziny 11 do godziny 14.
 
Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w Wołowie (ul. Piłsudskiego 34)
REJESTRACJA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Numer telefonu: 71-777-60-40 (godziny rejestracji od 8 do 14)
Termin szczepienia ustalany jest indywidualnie.
 
Punkt Szczepień Powszechnych aula Liceum Ogólnokształcącego im. JM Ossolińskiego w Brzegu Dolnym ul. Wilcza 10
REJESTRACJA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Numer telefonu: 71-380-80-37 (godziny rejestracji od 8 do 20)
Numer telefonu: 531-003-855 (godziny rejestracji od 8 do 20)
Szczepienia odbywają się w ŚRODĘ od godziny 15:30 do godziny 17.
 

05 PAŹ 2021

 

6 SIE 2021

OŚWIADCZNIE ZARZĄDU POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W WOŁOWIE:

   Oświadczenie.pdf

 
 

1 SIE 2021

Ważny Komunikat:

informujemy, że w okresie od dn. 31 lipca 2021 do 31 sierpnia 2021 wstrzymujemy działalność  Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Izba Przyjęć znajdująca się w budynku przy ulicy Inwalidów Wojennych 26 w Wołowie również zostaje czasowo zamknięta.

Pacjenci zgłaszający się w trybie nagłym zostaną zabezpieczeni w ramach poradni POZ, a także po godzinie 18:00 oraz w weekendy i święta przez Nocną i  Świąteczną Opiekę Zdrowotną w Wołowie znajdującą się w budynku przychodni przy ulicy Piłsudskiego 34, – telefon 503 848 031.

Dodatkowo pomoc medyczną można uzyskać w szpitalnej izbie przyjęć w Brzegu Dolnym przy al. Jerozlomskich 26, telefon- 71 380 53 23

W przypadku konieczności hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych pacjenci będą przyjmowani przez Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (ul. Prusicka 53-55
55-100 Trzebnica) oraz Milickie Centrum Medyczne w Miliczu (ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz)

 
 

23 LIP 2021

PRACA !!!

 

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o. podejmie współpracę z:
a) lekarzami specjalistami: 
–  chirurgii ogólnej,
–  ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
–  chorób wewnętrznych,
–  anestezjologii i intensywnej terapii,
– rehabilitacji, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub fizjoterapii i balneoklimatologii lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneologii lub balneologii i medycyny fizykalnej
– neurologii.
do pracy w bloku operacyjnym, oddziale chirurgii ogólnej, poradni chirurgicznej, poradni urazowo – ortopedycznej
b) lekarzami rezydentami w oddziale chorób wewnętrznych
do pracy w oddziale chorób wewnętrznych
c) lekarzami specjalistami posiadającymi uprawnienia do wykonywania badań endoskopowych
do pracy w pracowni endoskopii
 
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o. podejmie współpracę z:
–  pielęgniarkami do pracy  w oddziale chirurgii ogólnej (mile widziana specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego),
– pielęgniarkami ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
– pielęgniarkami ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
 
OFERUJEMY:
–  stabilne i bezpieczne zatrudnienie
–  atrakcyjne wynagrodzenie;
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen wymiar etatu lub w formie pracy dodatkowej (umowa zlecenie, kontrakt);
– możliwość rozwoju i podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych
–  pracę w oparciu o przejrzyste procedury
– przyjazną atmosferę, wsparcie przełożonego oraz pozostałych członków zespołu
 
WYMAGANE DOKUMENTY: Curriculum vitae (CV)
 
KONTAKT:
Dział Spraw Pracowniczych – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji drogą pocztową do siedziby spółki na adres Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o. ul. Inwalidów Wojennych 26; 56 – 100 Wołów lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).
 
Klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o., 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych: emailem biuro@dbi-consulting.pl lub listownie na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Dane inspektora ochrony danych są dostępne na www.pcmwolow.pl w zakładce ochrona danych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych)i lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) czyli z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 1974Nr 24 poz. 141 ze zm.).
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku od daty wyrażenia zgody. Po tym okresie przekazane dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą usuwane.
Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo ich sprostowania; prawo do usunięcia, jeżeli uznasz, że nie ma podstaw dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie; prawo ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

31 MAJ 2021
„Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.
Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.
Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.
https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/
 

12 MAJ 2021

 

07 MAJ 2021

 

09 KWI 2021

Szanowni Pacjenci,

dla Państwa wygody uruchomiliśmy możliwość płatności w formie elektronicznej. PCM przystąpił do programu Polska Bezgotówkowa. Terminale zostały  zainstalowane w laboratorium w Brzegu  Dolnym oraz dwóch Przychodniach Rejonowo – Specjalistycznych w Wołowie oraz Brzegu Dolnym.

Następna elektroniczna niespodzianka już wkrótce.

 

07 KWI 2021

 

01 KWI 2021

 

26 MAR 2021

 

 Szanowni Pacjenci,

 w związku ze zwiększającą się liczbą grup uprawnionych do   wykonania szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2   przypominamy, że istnieją 4 sposoby na zapisanie się:

 • Telefon na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989 – rekomendowany i najszybszy sposób
 •  SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie
 •  E-rejestracja dostępna na stronie głównej pacjent.gov.pl
 • Telefon do naszych przychodni. Z uwagi na ilość przyjmowanych zgłoszeń czas dodzwonienia może być wydłużony. Ze względu na Wasze i nasze bezpieczeństwo prosimy nie przychodzić w celu zapisania się na szczepienie.
Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w Brzegu Dolnym ul. Al. Jerozolimskie 28
REJESTRACJA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Numer telefonu: 71-380-53-96 – Godziny rejestracji: od 10 do 17
Numer telefonu: 880-086-144 – Godziny rejestracji: od 10 do 14
 
Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w Wołowie ul. Piłsudskiego 34
REJESTRACJA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8 DO 14
Numer telefonu: 71-777-60-40
 

8 MAR 2021

 

Drodzy Pacjenci Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie,

Informujemy, iż na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 marca 2021r ze skutkiem natychmiastowym, ponownie stajemy się szpitalem „covidowym” – jednoimiennym.

W związku z nasilająca się III falą pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zostaliśmy zobowiązani do zabezpieczenia 67 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-Cov-2.

Z uwagi na powyższe jesteśmy zmuszeni do kolejnego przeorganizowania naszej placówki poprzez zawieszenie oddziału chorób wewnętrznych oraz ograniczenie zakresu pracy wołowskiej Izby Przyjęć do zabezpieczania pacjentów wyłącznie z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-Cov-2. Decyzja Wojewody obowiązuje do odwołania.

Z góry przepraszamy wszystkich pacjentów za wszelkie niedogodności związane z ograniczeniem dostępu do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez PCM. Wyrażamy głęboką nadzieję, że III fala pandemii będzie dużo krótsza niż poprzednia i za kilka tygodni będziemy mogli powrócić do tak długo wyczekiwanej normalności.

Zarząd i pracownicy PCM w Wołowie sp. z o.o.

 

25 STY 2021

 

Szczepienie przeciwko COVID-19

Ruszyły zapisy kolejnej grupy przeciw COVID- 19

Zapisu na szczepienie mogą Państwo dokonać pod podanymi poniżej numerami telefonów:

Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w Brzegu Dolnym ul. Al. Jerozolimskie 28

Numer telefonu: 71-380-53-96
Godziny rejestracji: od 14 do 17
W dniach od poniedziałku do piątku

Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w Wołowie ul. Piłsudskiego 34
Numer telefonu: 71-777-60-40
Godziny rejestracji: od 8 do 14
W dniach od poniedziałku do piątku

Zarejestruj się na szczepienie

( https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zarejestruj-sie-na-szczepienie )

 

25 STY 2021

 

15 STY 2021

 

Szczepienie przeciwko COVID-19

Harmonogram rejestracji

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

od 15 stycznia 2021 r.osoby, które skończyły 80 lat

od 22 stycznia 2021 r.osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco. Już od 15 stycznia będziesz mógł zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online.
W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla Twojej grupy – dostaniesz maila.

Zarejestruj się na szczepienie

( https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zarejestruj-sie-na-szczepienie )

 

 

30 GRU 2020

 

Szczepienia personelu medycznego-  zapisy przedłużone do 14 stycznia 2020r.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-personelu-placowek-medycznych

Formularz online : https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl

 

23 GRU 2020

 

21 GRU 2020

 

21 GRU 2020

 

21 GRU 2020
 

01 GRU 2020

 

23 LIS 2020

Drodzy Pacjenci,

 

jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma

Adama Manufacturing Poland S.A.,

z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ulicy Sienkiewicza 4, wsparła nasz szpital darowizną pieniężną. Za przekazane środki zostaną zakupione przepływowe lampy UV oraz pompy infuzyjne, służące do precyzyjnej podaży leków u pacjentów przebywającej na obszarze intensywnej opieki medycznej.

 

W tych trudnych czasach Państwa pomoc jest nam niezmiernie potrzebna dlatego każdy, kto chce wspomóc naszą jednostkę, może przekazać środki na konto Szpitala:

16 1050 1575 1000 0090 6445 1868

Z dopiskiem “pomoc dla szpitala COVID”.

 

13 LIS 2020

 

4 LIS 2020

 

26 PAŹ 2020

 

23 PAŹ 2020

 

17 PAŹ 2020

 

27 SIE 2020

 

1 SIE 2020

 

20 LIP 2020

 

30 CZE 2020

 

26 CZE 2020

 

1 CZE 2020

 

12 MAJ 2020
 

6 MAJ 2020
 
 

4 MAJ 2020
Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 04 maja 2020r. Powiatowe Centrum Medyczne rozszerza ofertę badań laboratoryjnych o diagnostykę w kierunku wirusa SARS –CoV-2.

Dostępne są dwa rodzaje badań: test na przeciwciała z surowicy krwi oraz test genetyczny (wymaz z nosogardzieli).

Przeciwciała p/wirusowi SARS-CoV-2 IgG, IgM – immunochromatograficzny test jakościowy z surowicy krwi – cena: 199,00 zł

SARS-Cov-2 RNA genetyczny test jakościowy – wymaz z nosogardzieli – cena: 500,00 zł

Aktualnie badania można wykonać w punkcie pobrań Laboratorium Diagnostycznego PCM zlokalizowanym w budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Brzegu Dolnym przy Al. Jerozolimskich 28 w godzinach od 7:15 do 10:00. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 71 3805329.

Uwaga: w przypadku zainteresowania testem genetycznym (wymaz z nosogardzieli) prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną.

Wkrótce planujemy uruchomienie badań w punkcie pobrań przy Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Wołowie, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

4 MAJ 2020

 

17 KWI 2020

 

17 KWI 2020

 

30 MAR 2020

 

 

23 MAR 2020
WNIOSEK O WYDANIE RECEPTY

wniosek.pdf

 

 

 

19 MAR 2020
 

16 MAR 2020

 

15 MAR 2020
 

09 MAR 2020
 

07 MAR 2020

 

 

LIP 2019
 

CZE 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Fizjoterapeuta / Technik fizjoterapii
Miejsce pracy: Wołów /dolnośląskie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 • znajomość technik specjalnych z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • mile widziane ukończone kursy i szkolenia w zakresie fizjoterapii

Warunki pracy:

 • praca w systemie jednozmianowym pn – pt w godzinach od 7:00-14:35/ 10:25-18:00

Kluczowe obowiązki:

 • przyjmowanie pacjentów do leczenia usprawniającego zgodnie z harmonogramem zabiegów,
 • dokonywanie oceny narządu ruchu w aspekcie potrzeb kinezyterapii i fizjoterapii,
 • prowadzenie zabiegów starannie i ściśle według wskazań lekarza, standardów i posiadanej wiedzy,
 • pouczanie pacjentów przed zabiegiem o sposobie zachowania się w czasie jego trwania uprzedzenie o normalnych odczuciach w czasie zabiegu.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat, początkowo na okres próbny, z możliwością przedłużenia,
 • uczestnictwo w szkoleniach,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz
 • CV

KONTAKT:

Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji
i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem:
https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

 

CZE 2019
Nawiązując do publikacji z dnia 15.05.2019 na stronie “Pierwszy z Brzegu” https://www.facebook.com/pierwszyzbrzegu
PCM informuje
 

CZE 2019
 

CZE 2019
 

CZE 2019
 

CZE 2019
 

MAJ 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Lekarzy ze specjalizacją z chorób wewnętrznych
Miejsce pracy: Szpital Wołów

Wymagania:

 1. aktualne prawo wykonywania zawodu
 2. specjalizacja Io lub IIo
 3. w trakcie specjalizacji

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym, min.

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. pracę w pełnym wymiarze godzin

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny oraz
 • Curriculum vitae (CV)

KONTAKT:
Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji

i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

MAJ 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Lekarzy ze specjalizacją z położnictwa i ginekologii oraz neonatologii lub pediatrii
Miejsce pracy: Szpital Brzeg Dolny

Wymagania:

 1. aktualne prawo wykonywania zawodu
 2. specjalizacja Io lub IIo

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym, min.

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. pracę w pełnym wymiarze godzin

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny oraz
 • Curriculum vitae (CV)

KONTAKT:
Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji

i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

 

MAJ 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. zamówień publicznych pozyskiwania funduszy zewnętrznych i obsługi Zarządu Spółki

Miejsce pracy: Wołów /dolnośląskie

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie projektów Uchwał Prezesa Zarządu dotyczących zamówień publicznych;
 • doradztwo w sprawach wyboru trybu udzielenia zamówienia oraz przygotowania dokumentacji;
 • analiza zasadności i poprawności wniosków kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 • rozpatrywanie środków odwoławczych wniesionych przez wykonawców;
 • przesyłanie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i Prezesa Zamówień Publicznych ogłoszeń o planowanych zamówieniach publicznych;
 • koordynowanie udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Spółki;
 • analiza spełnienia przez wykonawców warunków określonych w umowie;
 • uczestnictwo i przeprowadzanie postępowań przetargowych oraz wybór odpowiednich trybów postępowania;
 • prawidłowe i terminowe przygotowanie zapotrzebowań niezbędnych do opracowania planów zakupów aparatury i sprzętu medycznego;
 • opracowywanie SIWZ dla poszczególnych postępowań przetargowych i ich rozstrzyganie,
 • opracowywanie we współpracy z właściwą jednostką, komórką organizacyjną lub osobą zatrudnioną na samodzielnym stanowisku w Spółce, bez względu na wybrany tryb udzielenia zamówienia publicznego – wzorów umów, aneksów oraz wszelkich innych dokumentów, związanych z postępowaniem w sprawach zamówień publicznych oraz realizacją umów;
 • opracowywanie we współpracy z właściwą jednostką, komórką lub osobą zatrudnioną na samodzielnym stanowisku w Spółce – wzorów umów, aneksów oraz wszelkich innych dokumentów, związanych z postępowaniem w sprawach zamówień oraz realizacją umów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 • Przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej związanej
  z pozyskiwaniem funduszy oraz sporządzanie analiz i statystyk z ich realizacji;
 • Prowadzenie i sporządzanie dokumentów rejestrowych zakładu i ich aktualizacja;
 • Obsługa administracyjno-organizacyjna posiedzeń Rady Nadzorczej i innych na polecenie Prezesa Spółki.

Wymagania:

 • Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • Bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność pracy w zespole

 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, handlowych i negocjacyjnych

 • Zaangażowanie oraz silna motywacja do osiągania celów

 • Umiejętność planowania oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy

 • Umiejętność obsługi pakietu Office (Excell, Word)

Dodatkowym atutem będą:

 • Wyższe wykształcenie

 • Studia podyplomowe/ szkolenia związane z zamówieniami publicznymi

 • Minimum 2-letnie doświadczenie poparte sukcesami w pracy na podobnym stanowisku w placówkach służby zdrowia

 • Doświadczenie w koordynacji przetargów w placówkach służby zdrowia

 • Udokumentowana znajomość branży medycznej

 • Prawo jazdy kat. B

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny oraz
 • Curriculum vitae (CV)

KONTAKT:
Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji W TERMINIE DO 08 czerwca 2019r (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

LUT 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko
Specjalista informatyk / Technik informatyk
Miejsce pracy: Wołów / Brzeg Dolny, dolnośląskie

Zakres obowiązków:

 • Operacyjne utrzymanie systemów informatycznych działających w budynkach PCM Sp. z o.o.
 • Prowadzenie i współpraca w realizacji ciekawych projektów informatycznych .
 • Wsparcie użytkowników
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
 • Serwisowanie sprzętu komputerowego

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie (preferowany profil techniczny: informatyka, telekomunikacja, elektronika)
 • Odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność.

Mile widziane:

 • prawo jazdy kat. B
 • minimum 2 letnie doświadczeniem w pracy z różnorodnymi systemami IT , w tym:
 • znajomość środowiska MS Windows oraz Active Directory
 • znajomość zagadnień sieciowych LAN, WAN
 • znajomość zagadnień z zakresu sieci TCP/IP
 • doświadczenie w serwisowaniu i utrzymaniu sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym drukarek, systemów POS, skanerów
 • Znajomość obsługi i konfiguracji urządzeń biurowych typu fax
 • znajomość zagadnień dotyczących budowy i administracji stronami internetowymi.
 • podstawowa wiedza z zakresu elektroniki

Oferujemy:

 • Interesującą i pełna wyzwań pracę
 • Możliwość pogłębienia wiedzy i doświadczenia oraz realizację własnych ambicji zawodowych
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

KONTAKT:

Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji
i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

LUT 2019
 

STY 2019
 

STY 2019
 

STY 2019
logo wosp

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakupiła w 2018 roku na potrzeby oddziału neonatologicznego oraz ginekologiczno – położniczego następujące urządzenia medyczne:
– dwa aparaty KTG z kardiomonitorami,
– aparat do nieinwazyjnego pomiaru bilirubiny u noworodków,
– dwa stanowiska do resuscytacji noworodków,
– nawilżacz,
– urządzenie Vapotherm, które wspomaga dzieci z problemami oddechowymi po urodzeniu
Urządzenia te są nieocenione dla pracy obu oddziałów. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych najmłodszych pacjentów. „Do końca świata i o jeden dzień dłużej” !!!

 

STY 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Pielęgniarka / Położna

Praca na oddziałach specjalistycznych oraz w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego do pracy w Przychodni

Miejsce wykonywania pracy:

Szpitale w Brzegu Dolnym i Wołowie ; Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w Brzegu Dolnym

Wymagania:

wykształcenie w zawodzie pielęgniarki/położnej
aktywne prawo wykonywania zawodu
specjalizacje i kursy zawodowe mile widziane

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym, min.
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
pracę w pełnym wymiarze godzin

WYMAGANE DOKUMENTY:

list motywacyjny oraz
Curriculum vitae (CV)

KONTAKT:

Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji
i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

STY 2019

Na potrzeby Bloku operacyjnego znajdującego się w Szpitalu w Brzegu Dolnym zakupiono nowoczesny sprzęt anestezjologiczny – aparat do znieczulenia. Koszt to ponad 110 tys. zł.

 

GRU 2018

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie pozyskało dofinansowanie w wysokości 18 tys. zł na sprzęt komputerowy do poradni POZ dla dorosłych oraz poradni POZ dla dzieci w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Wołowie oraz Brzegu Dolnym. Dzięki temu można zakupić 8 zestawów komputerowych.

 

WRZ 2018

13 września 2018 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia doktora Czesława Korybut – Daszkiewicza budynkowi Szpitala w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 26.
Dr Czesław Korybut – Daszkiewicz urodził się 21.09.1901 r. na Wileńszczyźnie. W 1929 r. ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, w latach 30-tych odbył specjalizację w zakresie chirurgii w Klinice Państwowej we Lwowie. Po zakończeniu wojny wraz z rodziną osiedlił się w Brzegu Dolnym, gdzie w latach 1946-1948 organizował szpital. W 1948 r. przeniósł się do Wołowa i aktywnie włączył w organizowanie tutejszej służby zdrowia. W okresie 1948-1976 pracował na stanowisku dyrektora Szpitala Miejskiego w Wołowie i równocześnie ordynatora oddziału chirurgicznego. W roku 1977 przeszedł na emeryturę, pracując jednak w pełnym wymiarze w Przychodni Rejonowej w Wołowie. W tak trudnych czasach rozwinął w Wołowie pogotowie ratunkowe, wyposażył oddział chirurgiczny w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz założył oddział ginekologii i położnictwa, chorób wewnętrznych. W charakterze lekarza dr Czesław Korybut – Daszkiewicz przepracował łącznie 53 lata. Zmarł w 1992 r. Całe swoje życie poświęcił chorym, niosąc im pomoc w różnych okolicznościach, nierzadko z narażeniem własnego życia. Wielokrotnie był odznaczany i wyróżniany za swoją pracę w służbie zdrowia. Był lekarzem – wychowawcą, który wyszkolił liczna kadrę młodych chirurgów i lekarzy innych specjalizacji. Mając na uwadze powyższe zasługi i ogromny wkład doktora Czesława Korybut – Daszkiewicza w rozwój służby zdrowia na terenie obecnego powiatu wołowskiego, Zarząd Powiatu Wołowskiego postanowił nadać Jego imię budynkowi Szpitala Powiatowego w Wołowie.

 

WRZ 2018

Na terenie Szpitala w Wołowie powstał tzw. park kieszonkowy. Powstało nowe oświetlenie, nowe alejki, ławki. Teren obsadzono piękną zielenią, wśród której pacjenci mogą odpoczywać.

 

SIE 2018

W sierpniu 2018 r. Oddział Chorób Wewnętrznych Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie został doposażony w nowy respirator – Philips Trylogy 100. Personel medyczny został przeszkolony z obsługi sprzętu medycznego.

 

SIE 2018

W okresie wakacyjnym wykonano remont wjazdu do szpitala w Wołowie, wyburzono mury słupy.

 

LIP 2018

W lipcu Blok operacyjny Szpitala w Brzegu Dolnym wyposażony został w nowoczesny laparoskop. Dzięki niemu zabiegi chirurgiczne oraz ginekologiczne mogą odbywać się w mniej inwazyjny sposób. Wartość laparoskopu to kwota ponad 230 tys. zł.

 

LIP 2018

W lipcu 2018 r. wykonano wymianę starego oświetlenia wokół szpitala w Wołowie, m.in. lampy przy wjeździe do budynku.

 

CZE 2018

W budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Wołowie wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych na szatnię, wraz z instalacjami sanitarnymi.

 

KWI 2018

Na potrzeby Bloku operacyjnego znajdującego się w Szpitalu w Brzegu Dolnym zakupiono nowy kardiomonitor.

 

STY 2018
W styczniu 2018 r. Oddział Chorób Wewnętrznych Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie został doposażony w nowy kardiomonitor.
 

STY 2018

W styczniu 2018 r. w Oddziale Chorób Wewnętrznych Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie zostały wymienione wszystkie łóżka szpitalne wraz z szafkami. Zakupiono łóżka elektrycznie sterowane za pomocą pilota. Koszt inwestycji ponad 150 tys. zł.

 

STY 2018
W styczniu 2018 r. Oddział Chorób Wewnętrznych Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie został doposażony w nowy kardiomonitor.
 

LIS 2017
Za potrzeby Szpitala w Wołowie zakupiono nowy aparat do EKG.
 

LIS 2017
Poradnia Okulistyczna w Przychodni w Wołowie została wyposażona w nowy autorefraktometr.
 

PAŹ 2017

Ambulatorium Szpitala w Wołowie zostało wyremontowane, zakupiono nowe wyposażenie oraz urządzenia medyczne (m.in. lampy zabiegowe, EKG, statywy do kroplówki, kardiomonitor, negatoskopy)

 

WRZ 2017

Na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego dokonano zakupów urządzeń medycznych (stanowisko do pobierania krwi, stoły do badań niemowląt, wieszaki na kroplówki, inhalatory, wagi niemowlęce, pompy infuzyjne, pulsoksymetr)

 

SIE 2017

Rehabilitacja Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o.o. wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt. Zakupiono takie urządzenia jak: aparat do ultradźwięków, aparat do magnetoterapii, stoły rehabilitacyjne, diatermia, aparat do elektroterapii, aparat do krioterapii, szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego.

 

KWI 2017

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o. zakupiło dwa aparaty USG. Jeden aparat trafił do szpitala w Wołowie, drugi do szpitala w Brzegu Dolnym. Koszt urządzeń to ponad 220 tys. zł.

 

KWI 2017

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o. zakupiło fabrycznie nowy ambulans typ B wraz z wyposażeniem: typ Fiat, model Ducato 250 SC, rok