1. W Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o. o. został wyznaczony
inspektor ochrony danych (IOD).
2. Osobą pełniącą funkcję IOD jest Pan Andrzej Kręcichwost.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich
sprawach związanych z:
o przetwarzaniem danych osobowych, oraz z wykonywaniem praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwane RODO).
4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
o adres poczty elektronicznej: andrzej@dbi-consulting.pl
adres do korespondencji:
Andrzej Kręcichwost 
Inspektor ochrony danych
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o.,
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26