sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

Oddział Rehabilitacji

Kierownik oddziału – dr n. med. Norbert Lower

Zastępca – lek. med. Tomasz Przybylski

Lekarz – lek. med. Zbigniew Malinowski

Pielęgniarka oddziałowa – Janina Sirant

 

TELEFON:
Dyżurka lekarska: 71 380 58 23
Dyżurka pielęgniarska: 71 380 58 22

 

Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach od 11:00 do 19:00.

Pacjenta mogą odwiedzać rodzina i osoby niespokrewnione, dzieci w wieku powyżej 4 lat.

Do oddziału nie wolno przynosić kwiatów oraz produktów żywnościowych, których pacjent nie może spożywać z powodu swojej choroby (o diecie decyduje lekarz).

Podczas odwiedzin nie wolno siadać na łóżkach pacjentów.

W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia bądź wskazań epidemicznych, lekarz oddziału może wstrzymać możliwość odwiedzania pacjenta.

 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielanie są przez lekarza prowadzącego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez pacjenta.

 

Pacjent zgłaszający się do szpitala powinien posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, w którym znajduje się numer PESEL

 • skierowanie do szpitala

 • przybory do higieny osobistej

 • piżamę

 • karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych

 • dotychczasowe wyniki badań

 

Do zadań oddziału Rehabilitacji należy w szczególności:

 1. zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej;

 2. rozpoznawanie, leczenie, orzekanie o stanie zdrowia;

 3. ocena stanu epidemiologicznego w rejonie działania Szpitala;

 4. programowanie i organizowanie działalności zapobiegawczo-leczniczej w zakresie schorzeń wymagających rehabilitacji;

 5. udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i nagłych zachorowaniach;

 6. zabezpieczenie rehabilitacji wczesnej (przyłóżkowej) wszystkim pacjentom wymagającym usprawnienia;

 7. wykonywanie badań diagnostycznych w oparciu o pracownie diagnostyczne na rzecz pacjentów;

 8. zapewnienie opieki pielęgnacyjnej uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta oraz zgodnej z wewnętrznym regulaminem zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej;

 9. utrzymanie kontaktu z rodzinami pacjentów lub ich opiekunami prawnymi;

 10. prowadzenie instruktażu w zakresie włączania pacjentów i ich rodzin do realizacji zachowań prozdrowotnych;

 11. prowadzenie specjalizacji, szkoleń oraz dokształcania pracowników medycznych;

 12. zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej w oddziale;

 13. prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną;

 14. gromadzenie informacji medycznych z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami w zakresie udzielanych przez oddział świadczeń zdrowotnych;

 15. współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki;

 16. wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego