ODDZIAŁ REHABILITACJI

Kierownik oddziału
lek. med. Zbigniew Malinowski

Lekarz
lek. med. Kazimiera Wróbel

Pielęgniarka oddziałowa
Beata Stępień

Dyżurka lekarska
71 380 58 23

Dyżurka pielęgniarska
71 380 58 22


Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach od 11:00 do 19:00.

Pacjenta mogą odwiedzać rodzina i osoby niespokrewnione, dzieci w wieku powyżej 4 lat.
Do oddziału nie wolno przynosić kwiatów oraz produktów żywnościowych, których pacjent nie może spożywać z powodu swojej choroby (o diecie decyduje lekarz).
Podczas odwiedzin nie wolno siadać na łóżkach pacjentów.
W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia bądź wskazań epidemicznych, lekarz oddziału może wstrzymać możliwość odwiedzania pacjenta.

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielanie są przez lekarza prowadzącego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez pacjenta.


Pacjent zgłaszający się do szpitala powinien posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, w którym znajduje się numer PESEL

 • skierowanie do szpitala

 • przybory do higieny osobistej

 • piżamę

 • karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych

 • dotychczasowe wyniki badań


Do zadań oddziału rehabilitacji należy w szczególności:

 1. zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej;
 2. rozpoznawanie, leczenie, orzekanie o stanie zdrowia;
 3. ocena stanu epidemiologicznego w rejonie działania Szpitala;
 4. programowanie i organizowanie działalności zapobiegawczo-leczniczej w zakresie schorzeń internistycznych;
 5. udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i nagłych zachorowaniach;
 6. zabezpieczenie rehabilitacji wczesnej (przyłóżkowej) wszystkim pacjentom wymagającym usprawnienia
 7. wykonywanie badań diagnostycznych w oparciu o pracownie diagnostyczne na rzecz pacjentów;
 8. zapewnienie opieki pielęgnacyjnej uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta oraz zgodnej z wewnętrznym regulaminem zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej;
 9. utrzymanie kontaktu z rodzinami pacjentów lub ich opiekunami prawnymi;
 10. prowadzenie instruktażu w zakresie włączania pacjentów i ich rodzin do realizacji zachowań prozdrowotnych;
 11. prowadzenie specjalizacji, szkoleń oraz dokształcania pracowników medycznych;
 12. zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej w oddziałach;
 13. prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną;
 14. gromadzenie informacji medycznych z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami w zakresie udzielanych przez oddział świadczeń zdrowotnych;
 15. współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki;
 16. wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego