ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

Kierownik oddziału

lek. med. Walentyna Kanskowa

Lekarz

lek. med. Irena Misiewicz

 

 

Lekarz

lek. med. Urszula Sobocińska

Pielęgniarka oddziałowa
Dorota Hamryszak

Dyżurka lekarska
71 380 58 33

Dyżurka pielęgniarska
71 380 58 36

 
 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielanie są przez lekarza prowadzącego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez pacjenta.


Pacjent zgłaszający się do szpitala powinien posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, w którym znajduje się numer PESEL

 • skierowanie do szpitala

 • przybory do higieny osobistej

 • piżamę

 • karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych

 • dotychczasowe wyniki badań


Do zadań oddziału chorób wewnętrznych należy w szczególności:

 1. zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej;
 2. rozpoznawanie, leczenie, orzekanie o stanie zdrowia;
 3. ocena stanu epidemiologicznego w rejonie działania Szpitala;
 4. programowanie i organizowanie działalności zapobiegawczo-leczniczej w zakresie schorzeń internistycznych;
 5. udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i nagłych zachorowaniach;
 6. wykonywanie badań diagnostycznych w oparciu o pracownie diagnostyczne na rzecz pacjentów;
 7. zapewnienie opieki pielęgnacyjnej uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta oraz zgodnej z wewnętrznym regulaminem zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej;
 8. utrzymanie kontaktu z rodzinami pacjentów lub ich opiekunami prawnymi;
 9. prowadzenie instruktażu w zakresie włączania pacjentów i ich rodzin do realizacji zachowań prozdrowotnych;
 10. prowadzenie specjalizacji, szkoleń oraz dokształcania pracowników medycznych;
 11. zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej w oddziałach;
 12. prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną;
 13. gromadzenie informacji medycznych z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami w zakresie udzielanych przez oddział świadczeń zdrowotnych;
 14. współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki;
 15. wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego