ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY

Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 18

Kierownik ZPO
Anna Rudnik
71 380 58 28

Dyżurka pielęgniarska
71 380 58 27


W skład ZPO wchodzi:

 

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa

 


WAŻNE

Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do ZPO – paczka ZIP.

 

W przypadku trudności z rozpakowaniem archiwum, poniżej znajduje się lista plików do pobrania w formacie PDF:


ZPO jest zakładem stacjonarnym, udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmującym swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających pobytu w klasycznych oddziałach szpitalnych.

ZPO zapewnia pacjentom pielęgnację, leczenie, pobyt i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.
Celem zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, oraz nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają stałego nadzoru pielęgniarskiego i rehabilitacji.
W zakładzie chory może przebywać czasowo. Średni czas pobytu pacjenta wynosi od 3 do 6 miesięcy. Po tym okresie Narodowy Fundusz Zdrowia przedłuża czas pobytu pacjenta na następne 6 miesięcy, po uprzednim rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku.

Do ZPO nie może zostać przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i w terminowej fazie choroby nowotworowej.

 


Termomodernizacja ZPO

 

W 2014 roku zakończono realizację projektu pod nazwą “Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Wołowie”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego., Działanie 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej. Wartość projektu to ponad 560 tys. zł., z czego dofinansowano 85% wydatków kwalifikowanych.
W ramach niniejszego projektu wykonano szereg prac remontowo-budowlanych, m.in.:

1) Docieplenie stropodachu

2) Docieplenie ścian budynku

3) Wymiana parapetów zewnętrznych oraz okien piwnicznych

4) Wymiana instalacji odgromowej

5) Remont pomieszczenia kotłowni

6) Wymiana systemu ogrzewania i montaż kolektorów słonecznych

7) Wymiana systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.