Kierownik oddziału – lek. med. Zofia Zaleska

Lekarz – lek. med. Ewa Sywieńki

Pielęgniarka koordynująca – magister pielęgniarstwa Barbara Klimczak

 

TELEFON:
Dyżurka: 71 380 53 40
Dyżurka Lekarska: 71 380 53 58
 

Do zadań oddziału neonatologicznego należy w szczególności:

 1. zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej;

 2. rozpoznawanie, leczenie, orzekanie o stanie zdrowia;

 3. ocena stanu epidemiologicznego w rejonie działania Szpitala;

 4. programowanie i organizowanie działalności zapobiegawczo-leczniczej w zakresie schorzeń noworodków;

 5. udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i nagłych zachorowaniach;

 6. wykonywanie badań diagnostycznych w oparciu o pracownie diagnostyczne na rzecz pacjentów;

 7. zapewnienie opieki pielęgnacyjnej uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta oraz zgodnej z wewnętrznym regulaminem zabezpieczenia opieki położniczej i pielęgniarskiej;

 8. utrzymanie kontaktu z rodzinami pacjentów lub ich opiekunami prawnymi;

 9. prowadzenie instruktażu w zakresie włączania pacjentów i ich rodzin do realizacji zachowań prozdrowotnych;

 10. prowadzenie szkoleń oraz dokształcania pracowników medycznych;

 11. zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej w oddziale;

 12. prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną;

 13. gromadzenie informacji medycznych z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami w zakresie udzielanych przez oddział świadczeń zdrowotnych;

 14. współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki;

 15. wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego