Kierownik oddziału – lek. med. Grzegorz Winkiel

Lekarz – lek. med. Radosław Grabka

Lekarz – lek. med. Jan Grzenda

Lekarz – lek. med. Janusz Łaz

Lekarz – dr n. med. Bogusław Wiesiołek

Położna oddziałowa – Małgorzata Popiel

 

TELEFON:
Dyżurka lekarska: 71 380 53 61
Dyżurka pielęgniarska: 71 380 53 60

 

 

 

Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach od 11:00 do 19:00.

Pacjenta mogą odwiedzać rodzina i osoby niespokrewnione, dzieci w wieku powyżej 4 lat.

Do oddziału nie wolno przynosić kwiatów oraz produktów żywnościowych, których pacjent nie może spożywać z powodu swojej choroby (o diecie decyduje lekarz).

Podczas odwiedzin nie wolno siadać na łóżkach pacjentów.

W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia bądź wskazań epidemicznych, lekarz oddziału może wstrzymać możliwość odwiedzania pacjenta.

 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielanie są przez lekarza prowadzącego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez pacjenta.

 

Pacjent zgłaszający się do szpitala powinien posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, w którym znajduje się numer PESEL

 • skierowanie do szpitala

 • przybory do higieny osobistej

 • piżamę

 • karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych

 • dotychczasowe wyniki badań

 

 

Do zadań oddziału ginekologiczno-położniczego należy w szczególności:

 1. zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej;

 2. rozpoznawanie, leczenie, orzekanie o stanie zdrowia;

 3. ocena stanu epidemiologicznego w rejonie działania Szpitala;

 4. programowanie i organizowanie działalności zapobiegawczo-leczniczej w zakresie schorzeń ginekologicznych;

 5. udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i nagłych zachorowaniach;

 6. wykonywanie badań diagnostycznych w oparciu o pracownie diagnostyczne na rzecz pacjentów;

 7. zapewnienie opieki pielęgnacyjnej uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta oraz zgodnej z wewnętrznym regulaminem zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej;

 8. utrzymanie kontaktu z rodzinami pacjentów lub ich opiekunami prawnymi;

 9. prowadzenie instruktażu w zakresie włączania pacjentów i ich rodzin do realizacji zachowań prozdrowotnych;

 10. prowadzenie szkoleń oraz dokształcania pracowników medycznych;

 11. zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej w oddziale;

 12. prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną;

 13. gromadzenie informacji medycznych z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami w zakresie udzielanych przez oddział świadczeń zdrowotnych;

 14. współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki;

 15. wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego